Baggrund for stiftelse

Vi er kørelærere der til daglig driver vore køreskoler/benytter Køge som prøvested, og som vil fremme samarbejde mellem kørelærerne og de prøvesagkyndige i området.
Vi vil via denne hjemmeside og på Facebook dele informationer fra køreprøvesagkyndige, politi og offentlige myndigheder.
Vi ønsker alle kørelærere velkommen og vi går ind for foreningsfrihed.
Vi accepterer medlemskab af andre foreninger og tror på at samarbejde vil gavne alle.

Målsætning for Kørelærer i Køge og omegn

Få så mange af områdets kørelærere som muligt til at arbejde for et bedre arbejdsmiljø og højne kvaliteten i køreskolebranchen.
Fremme samarbejdet med køreprøvesagkyndige, politi og myndigheder.
Drive www.kliko.dk (denne hjemmeside) og dele lovstof og bekendtgørelser, så alle er opdateret med sidste nyt.

Kontingent betales årligt - 200 kr

 

Vedtægter for Kørelærer i Køge og omegn

§ 1

Stk. 1
Forenings navn er Kørelærer i Køge og omegn

Stk. 2
Forenings hjemsted er Køge og omegn.

§ 2 – Formål

Kørelærer i Køge og omegn vil arbejde for at alle kørelærere skal have adgang og oplysning om vedtagne love, bekendtgørelser og tiltag.
Drive hjemmesiden www.kliko.dk og opdatere når nye love, bekendtgørelser og tiltag er tilgængelige.
Informere om nyt på facebook gruppens profil.

Kørelærer i Køge og omegn er for alle der beskæftiger sig med køreskolefaget, og accepterer medlemskab af andre foreninger. Medlemmerne kan således være medlem i andre kørelærerforeninger.
Samtlige tillidserhverv i foreningen er ulønnede.

§ 3 – Medlemskab

Stk 1.

Som medlem kan optages kørelærere og køreskoleindehavere.
Indmeldelse sker på foreningens kontaktformular på www.kliko.dk.

Stk. 2
Alle aktive kørelærere kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk. 3
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemmet på afgørende vis modarbejder foreningens formål eller gør sig skyldig i grovere overtrædelser af lovgivningen vedrørende køreskolevirksomhed.

Stk 4
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldingen træder i kraft når bestyrelsen har modtaget meddelelse herom.

Stk. 5
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4 – Kontingent

Stk 1
Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent betales ved indmeldelse og forfalder derefter hver den 1. februar.
Manglende kontingentindbetaling afskrives.

§ 5 – Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand vælges i lige år og sekretær/kasser i ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand, en sekretær/kasser. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i dennes fraværelse næstformandens – stemme udslaget.

Sekretær fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen underskrives af vedkommende i forbindelse med formanden eller næstformanden.

§ 6 – Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. februar til 31. januar.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 7 – Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Stk. 3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

Stk. 8
Bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generelforsamling, med 3 ugers varsel.

§ 8 – Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 9 – Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 12. december 2016 til stede: Per Ahlehoff, Marianne Kugelmann og Jannie Hansen